หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึง ปี 2567

>>>แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

>>>แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึง ๒๕๖๖

>>>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปั ๒๕๖๗

>>>นโยบายผู้บริหาร ปี 2567

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข่าวสาร

            เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2567
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2567
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2567
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 4 ปี2566
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2566
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2566
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2566
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 4 ปี2565
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2565
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2565
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2565
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 4 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2564
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2563
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2562
เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2562
            รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2565.PDF [ ][ ]17/03/2566
            เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561
            ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา.PDF [ ][ ]07/05/2567
            เอกสารโครงการ
Download this file ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63  ผลตรวจน้ำระบบบำบัด รพ เดือน เมษ-มิย63 [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ  คำสั่งคณะกรรมการGREEN_CLEAN Hospital รพ [ ]   [ ]  25/8/2563
Download this file นโยบายGREEN_Clean hospital  นโยบายGREEN_Clean hospital [ ]   [ ]  25/8/2563
            เอกสารประชาสัมพันธ์
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564.pdf [ ]  1005 Kb  [ ]  10/3/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564.pdf [ ]  2187 Kb  [ ]  10/3/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564.pdf [ ]  3055 Kb  [ ]  10/3/2564
Download this file ประกาศจังหวัดเลยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก.pdf  ประกาศจังหวัดเลยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก.pdf [ ]  506 Kb  [ ]  25/2/2564
Download this file ประกาศจังหวัดเลยประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf  ประกาศจังหวัดเลยประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf [ ]  1082 Kb  [ ]  5/2/2564
Download this file ประกาศร่างTORตู้อบเด็ก.pdf  ประกาศร่างTORตู้อบเด็ก.pdf [ ]  7024 Kb  [ ]  2/2/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563.pdf [ ]  507 Kb  [ ]  17/12/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2563.pdf [ ]  1195 Kb  [ ]  8/12/2563
Download this file แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลภูกระดึงปี2564.pdf  แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลภูกระดึงปี2564.pdf [ ]  1334 Kb  [ ]  1/12/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563.pdf [ ]  1195 Kb  [ ]  30/11/2563
Download this file หนังสือแจ้งอนุมัติแผนรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564.pdf  หนังสือแจ้งอนุมัติแผนรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564.pdf [ ]  2035 Kb  [ ]  16/11/2563
Download this file ประกาศจังหวัดเลยเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศจังหวัดเลยเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  1.08 Mb  [ ]  10/11/2563
Download this file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf [ ]  1.79 Mb  [ ]  27/10/2563
Download this file ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  7004 kb  [ ]  22/10/2563
Download this file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอ็กซเรย์)High Frequency แบบเคลื่อนที่ได้.pdf [ ]  3708 kb  [ ]  24/9/2563
Download this file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้).pdf [ ]  1068 kb  [ ]  24/9/2563
            ข่าวสอบราคา
Download this file (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ภูกระดึง).pdf)  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ภูกระดึง).pdf [ ]  89.75 Kb [ ]  01/05/2559
            ข่าวสาร
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf  การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย.pdf [ ]  133.00 Kb [ ]  19/03/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf  คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.pdf [ ]  154.00 Kb [ ]  19/03/2561
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่