หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานเทคนิคบริการนายสิริพงศ์ แก้วธีรโรจน์ เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.จุฑาทิพ สิทธิสาร เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.อมรรัตน์ เต็มวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ
น.ส. เอื้องฟ้า ไพโสภา จพ. เภสัชกรรม
นายวัฒนพงษ์ นาจันทัด เภสัชกร
น.ส.วิจิตรา พลซา จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
น.ส.พิมพ์มณี จีนอ่ำ เภสัชกร
นางอัจฉรา ตันโชติช่วง พนักงานพิมพ์ 3
นายสุริยนต์ แสงราชา พนักงานประจำห้องยา
นายณรงค์เดช สิทธิมงคล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายอำพล ผลจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ นนทะโส นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณรงค์ แนวสัตย์ซื่อ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายสมพงษ์ ชาติชำนิ จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
นายการุณ มนตรี พนักงานประจำห้องรังสี
นายเอกลักษณ์ เป๋าสูงเนิน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.ศิริขวัญ นามศิริ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส. พัชรินทร์ คุณธรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่