หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานการจัดการนายธีระชัย สารวงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางดวงฤดี พัฒนาพูนเพิ่ม นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ภัทรภร ไวว่อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเยาวธิดา พันสนิท นวก.การเงินและบัญชี
นางสุพัตรา ชาติชำนิ นวก.พัสดุ
นางดลพร คุณพรรษา นวก.พัสดุ
นายสายันต์ ศรีบุญเรือง พนักงานขับรถยนต์
นายมงคล วิเชียรโชติ พนักงานบริการ
นายทองล้วน ถิ่นถาน พนักงานบริการ
นายพฤษภา เครือสุข พนักงานบริการ
นายอนุชา เครือสุข พนักงานบริการ
นายบรรพตร์ ศรีสุนทร พนักงานบริการ
นางวิภาดา ศรีวิจารย์ พนักงานซักฟอก
นายภาณุเดช ถิ่นถาน พนักงานบริการ
นายทวี ลาลู่ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายศึก วิเศษ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุพล ถิ่นถาน พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายตรง สีทาดี พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายภูติพล ไสยันต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางย้าย สีดารัตน์ พนักงานรักษาความสะอาด
นางวิลัย พันสนิท พนักงานรักษาความสะอาด
นางละออ กองลาแซ พนักงานรักษาความสะอาด
นายอภิสิทธิ์ ทีภูเวียง พนักงานรักษาความสะอาด
นางสุมาลี โพธิ์กัณฑ์ พนักงานประกอบอาหาร
นายประสงค์ แสงศรีแก้ว พนักงานทั่วไป
น.ส.กาญจนาพร แสนสีหะ พนักงานประกอบอาหาร
นางชนนิภา วรรณพงษ์ พนักงานประกอบอาหาร
นายดิษฐกร นาคมี ผู้ช่วยช่างทั่วไป
น.ส.ทิพย์มาณี ประทุม พนักงานซักฟอก
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่