หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564

>>>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปั 2566

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานการจัดการนายธีระชัย สารวงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางดวงฤดี พัฒนาพูนเพิ่ม นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ภัทรภร ไวว่อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเยาวธิดา พันสนิท นวก.การเงินและบัญชี
นางสุพัตรา ชาติชำนิ นวก.พัสดุ
นางดลพร คุณพรรษา นวก.พัสดุ
นายสายันต์ ศรีบุญเรือง พนักงานขับรถยนต์
นายมงคล วิเชียรโชติ พนักงานบริการ
นายทองล้วน ถิ่นถาน พนักงานบริการ
นายพฤษภา เครือสุข พนักงานบริการ
นายอนุชา เครือสุข พนักงานบริการ
นายบรรพตร์ ศรีสุนทร พนักงานบริการ
นางวิภาดา ศรีวิจารย์ พนักงานซักฟอก
นายภาณุเดช ถิ่นถาน พนักงานบริการ
นายทวี ลาลู่ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายศึก วิเศษ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุพล ถิ่นถาน พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายตรง สีทาดี พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายภูติพล ไสยันต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางย้าย สีดารัตน์ พนักงานรักษาความสะอาด
นางวิลัย พันสนิท พนักงานรักษาความสะอาด
นางละออ กองลาแซ พนักงานรักษาความสะอาด
นายอภิสิทธิ์ ทีภูเวียง พนักงานรักษาความสะอาด
นางสุมาลี โพธิ์กัณฑ์ พนักงานประกอบอาหาร
น.ส. สุนิสา พลสุริยา พนักงานประกอบอาหาร
นายประสงค์ แสงศรีแก้ว พนักงานทั่วไป
น.ส.กาญจนาพร แสนสีหะ พนักงานประกอบอาหาร
นางรุ้งรัศมี บรรเทาญาติ พนักงานซักฟอก
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่