หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564

>>>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปั 2566

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข่าวสาร

            การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563.pdf [ ]  3661 kb  [ ]  17/11/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563.pdf [ ]  3227 kb  [ ]  16/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2563.pdf [ ]  3651 kb  [ ]  16/9/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563.pdf [ ]  3229 kb  [ ]  10/7/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563.pdf [ ]  3670 kb  [ ]  16/6/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563.pdf [ ]  5719 kb  [ ]  14/5/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563.pdf [ ]  4112 kb  [ ]  10/4/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์2563.pdf [ ]  4593 kb  [ ]  26/3/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563.pdf [ ]  5018 kb  [ ]  18/2/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562.pdf [ ]  1933 kb  [ ]  27/1/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2562.pdf [ ]  184 kb  [ ]  24/12/2562
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2562.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2562.pdf [ ]  5.01 Mb  [ ]  9/11/2562

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่