หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล            1. โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล            2. โครงสร้างความรับผิดชอบและประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ
โครงสร้างระบบกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
     โรงพยาบาลภูกระดึง มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบคณะกรรมการภายในองค์กร และการตรวจสอบคณะกรรมการภายนอกองค์กร ดังนี้


            3. แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่