หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564

>>>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปั 2566

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข่าวสาร

            การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561.pdf [ ]  300.00 Kb [ ]  29/10/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561.pdf [ ]  428.00 Kb [ ]  24/9/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561.pdf [ ]  348.00 Kb [ ]  24/9/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561.pdf [ ]  300.00 Kb [ ]  19/7/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561.pdf [ ]  308.00 Kb [ ]  13/6/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561.pdf [ ]  300.00 Kb [ ]  21/5/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561.pdf [ ]  372.00 Kb [ ]  23/4/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf [ ]  292.00 Kb [ ]  19/03/2561>
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561.pdf [ ]  405.00 Kb [ ]  14/03/2561
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560.pdf [ ]  288.00 Kb [ ]  14/03/2561
Download this file คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปี พ.ศ.2561.pdf  คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปี พ.ศ.2561.pdf [ ]  977.00 Kb [ ]  14/03/2561

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่