หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข้อมูลพื้นฐาน

            ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลภูกระดึง
ที่อยู่ : 149 หมู่ที่ 8 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ประเภทของสถาทพยาบาล/ระดับของบริการ : โรงพยาบาลชุมชน / รพช.ระดับ 2.2
เจ้าของ/ต้นสังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนเตียง : ขออนุญาต 60 เตียง ให้บริการจริง 48 เตียง อัตราครองเตียง 86.04%
พยาบาลวิชาชีพ 18 คน

            บริบทขององค์กร
ขอบเขตของการให้บริการ ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอภูกระดึง และนอกเขต มีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เขตตำบลภูกระดึง
ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 28,923 คน
จำนวนตำบล 4 ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน 53 หมู่บ้าน
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

            จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 4 คน
ทันตแพทย์ 3 คน
เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล 4 คน
เภสัชกร 5 คน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 คน
พยาบาลวิชาชีพ 23 คน
พยาบาลเวชปฏิบัติ 11 คน
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 1 คน
เทคนิคการแพทย์ 3 คน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 คน
กายภาพบำบัด 2 คน
นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5 คน
 
            ขนาดและการเติบโตขององค์กร
     ปี พ.ศ. 2516 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1
     ปี พ.ศ. 2521 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง โดยใช้สถานที่ที่สถานีอนามัยชั้น 1 ประจำอำเภอภูกระดึงในการให้บริการ
     ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีหอผู้ป่วย 1 หอ
     ปี พ.ศ. 2544 ได้รับบริจาคก่อสร้างอาคารสกลมหาสังฆปรินายก 16 จากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นตึก 4 ชั้น เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย และพระสงฆ์ที่อาพาธ
     ปี พ.ศ. 2547 ได้รับการยกฐานะให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยเปิดบริการผู้ป่วยในมีหอผู้ป่วยในชาย 30 เตียง และ หอผู้ป่วยในหญิง 30 เตียง
     ปี พ.ศ. 2557 ได้มีพิธีเปิดอาคารสกลมหาสังฆปรินายก 16 โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ชั้น 1 ใช้เป็นหอผู้ป่วยใน ชั้นที่ 2 เป็นหอผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์ ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงานมีการปรับปรุงหน่วยบริการ คลินิกทันตกรรม คลินิก lab งานประกัน PCU ระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 500 KVA เจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ
 
            ปัจจัยความสำเร็จ
      ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร(key success factor):โรงพยาบาลภูกระดึงประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเนื่องจากปัจจัยและข้อได้เปรียบดังนี้
     มีการวางแผนยุทธศาสตร์โดยมีการทบทวนตามตัวชี้วัดขององค์กร ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและทรัพยากร
     มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการในระบบบริการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งงานบริหารและงานบริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้บริการ,
     การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
     ทีมงานบริหารเข้มแข็ง
     มีการติดตามกำกับของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยการประชุมประจำเดือน
     มีบุคลากรครบ และมีทักษะตามสาขาวิชาชีพ
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่